Program „Wsparcie dla edukacji”

W ramach bezpłatnej działalności statutowej Fundacja FRRED stworzyła program „Wsparcie dla edukacji”.

Wsparcie występuje w formie jednorazowych darowizn kwot pieniężnych bądź darowizn rzeczowych a także fundowania stypendiów finansowania kursów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Wsparcie o charakterze finansowym może być przeznaczone na zakup podręczników, pomocy naukowych, książek, innych artykułów szkolnych, dodatkowe zajęcia szkolne i pozaszkolne(w tym korepetycje, językowe, z kompetencji miękkich) jak też na rozwój zainteresowań (zajęcia artystyczne, sportowe, muzyczne), finansowanie czesnego w szkołach i na uczelniach prywatnych, pokrycie kosztów utrzymania uczniów i studentów poza miejscem zamieszkania oraz inne umotywowane cele. Dodatkowo o wsparcie mogą ubiegać się instytucje publiczne i niepubliczne, które zgodnie z profilem swojej działalności zajmują się edukacją dzieci  i młodzieży (szkoły, stowarzyszenia, fundacje itp.).
Beneficjentami programu „Wsparcie dla edukacji” mogą być także rodziny dotknięte trudną sytuacją ekonomiczną także społeczną, która powoduje ograniczenia w procesie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

O wsparcie występować mogą również rodzice, młodzież i osoby dorosłe szczególnie uzdolnione, lub wykazujące się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie kultury, sztuki i nauki

W ramach programu darowizny kwot pieniężnych oraz rzeczowe przyznawane są na podstawie pisemnych wniosków bądź indywidualnych rozmów z Zarządem Fundacji zgodnie z regulaminem programu „Wsparcie dla edukacji”.