Polska Norma Oświatowa

W celu uporządkowania procesu wytwarzania oraz zakresu funkcjonowania produktów edukacyjnych w szkolnictwie podstawowym 8 grudnia 2017 roku została przyznana pierwsza Polska Norma w zakresie edukacji pod tytułem „Model referencyjny do kształtowania kompetencji kluczowych w szkolnictwie podstawowym”. Fundacja na rzecz Rozwoju Edukacji Dziecięcej FRRED była partnerem w procesie jej opracowywania.
Wynika to z zapotrzebowania na unowocześnienie i dostosowanie polskiej edukacji do potrzeb otaczającego nas świata. Nie tak dawno niezaprzeczalnym źródłem wiedzy był nauczyciel w szkole, obecnie źródłem informacji jest wszystko, co nas realnie i wirtualnie otacza. W tym kontekście nasza szkoła nie jest „atrakcyjna” dla swoich uczniów łącznie z formą jak i samą treścią, którą przekazuje. W dobie ogromnego tempa zmian cywilizacyjnych obecna szkoła niestety nie przygotowuje naszych dzieci do życia zawodowego w przyszłości. Dlatego tak istotne jest, aby każde dziecko rozwijało swoje kompetencje kluczowe, które pozwolą na „przystosowanie się” do realiów przyszłości.

Korzyści z wdrożenia Polskiej Normy Oświatowej

Znormalizowanie tego produktu edukacyjnego skutkuje nowym standardem postępowania opartym na faktycznych, uprzednio zbadanych potrzebach uczniów i całego środowiska szkolnego. Ustanowienie pierwszej Polskiej Normy dotyczącej do kształtowania kompetencji kluczowych na wstępnym etapie w szkolnictwie podstawowym jest niezbędne z punktu widzenia wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z tych szkół. Rozwiązanie to zapewnia długotrwały efekt w postaci zwiększenia możliwości adaptacyjnych uczniów w stale zmieniających się warunkach systemu edukacji i rynku pracy. Norma ta skutkuje wyposażeniem uczniów w narzędzia
do świadomego stawiania i realizacji celów oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy. Konsekwencją tego będzie umiejętne gromadzenie i wykorzystywanie zasobów faktycznie użytecznych w rozwijaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Główną rolą Fundacji FRRED jest nadzór nad prawidłowym wdrażaniem tej normy w system edukacyjny oraz jej upowszechnianie. Nadrzędnym zadaniem jest także certyfikacja poszczególnych szkół, trenerów, punktów edukacyjnych jak i uczestników zajęć, dająca gwarancję zachowania jakości i zgodności.